Cargando...

Novas Mais Novas

Os funcionarios interinos non poden desempeñar postos de libre designa

01/03/2023

foto  Los funcionarios interinos no pueden desempeñar puestos de libre designación, según sentencia del Tribunal Supremo

A sentenza da sala terceira do Tribunal Supremo do 21 de febreiro de 2023 (rec. 4507/2021) afirma referíndose a cargos de libre designación de persoal estatutario, pero con doutrina aplicable a todo tipo de funcionario público:

«Declaramos así, xa para os efectos de o artigo 93.1 da LJCA, que o persoal estatutario interino dos Servizos de Saúde -como, en xeral, un funcionario interino- está vinculado á Administración de forma temporal e a causa do seu nomeamento non é outra senón o desempeño provisional -interino- dese concreto posto en tanto estea vacante e sexa necesario atendelo.E derivado desa natureza engadimos que a esa conclusión chégase tanto se estamos a o artigo 9 do EMPSS na súa redacción aplicable, ratione temporis, ao tempo de ditarse o acto impugnado como na súa redacción actual; e outro tanto cabe engadir respecto do EBEP : de ambas as normas dedúcese que a libre designación é unha forma de provisión de destinos entre os empregados públicos que son funcionarios de carreira -neste caso, persoal estatutario fixo-, o que non é o caso de quen non o son”.

Podes consultar a sentenza completa no documento que se xunta.